En wat is uw analyse?

"Een goed begin

is het halve werk"

Business analyse
 • Uw organisatie start een verandertraject?
 • Wat betekent dat voor de processen?
 • Wat betekent dat voor de systemen?
 • Wie zijn de stakeholders?
 • Wat zijn hun eisen?
 • Welke oplossing is haalbaar?
De business analist geeft inzicht.

Continu veranderen

Elke organisatie heeft haar eigen manier van werken. Deze manier van werken wordt echter continu beïnvloed van buitenaf en van binnenuit. Wil een organisatie haar doelen blijven behalen, dan zal ze zich telkens weer moeten aanpassen.
Aanpassen aan steeds veranderende omstandigheden raakt bestaande bedrijfsprocessen, ondersteunende systemen en de wijze waarop medewerkers hiermee omgaan. Analyse van deze invloeden en de gevolgen voor de business is het werkveld van de business analist.

Business analist

De business analist richt zich op het huidige en toekomstige functioneren van een organisatie. De business analist kijkt naar de samenhang van processen, applicaties en naar de rol van de medewerkers in dit geheel. Informatie op het juiste tijdstip op de juiste plek speelt daarin een essentiële rol. Met kennis van de huidige situatie en de veranderde omstandigheden onderkent de business analist samen met de organisatie de toekomstige behoeften.

Duidelijke eisen en wensen

Om precies te weten wat nodig is, vertalen we de behoeften in eisen en wensen. Waar moet de nieuwe situatie aan voldoen?

Het verzamelen van de eisen (requirements) doen we via gezamenlijke workshops met alle betrokkenen. Daarmee wordt gelijk het draagvlak gecreëerd voor de toekomstige situatie. De eisen formuleren we helder en duidelijk zodat iedereen ze begrijpt. We spreken dan van SMART requirements.

Oplossing en Business Case

Aan de hand van de eisen kijken we naar een passende oplossing. Een oplossing kan bijvoorbeeld zijn het aanschaffen van een standaard pakket of het realiseren van maatwerk. De beschreven oplossing, de kosten en de baten vormen samen de Business Case: de rechtvaardiging van het in te zetten veranderingstraject.

Goed begin

Ruimschoots tijd en aandacht besteden aan een juiste analyse en het vaststellen van de eisen en wensen is een goed begin. Dit kunt u met een gerust hart aan ons toevertrouwen.

Eisen en wensen - Een aanpak met resultaat
De business- / informatieanalist

Taken en verantwoordelijkheden van de buisness- / informatie-analist:

 • Is de schakel tussen business en ICT
 • Adviseert de business inzake informatievraagstukken
 • Analyseert bedrijfs- en procesmodellen m.b.v. Lean Six Sigma
 • Formuleert samen met de stakeholders de eisen en wensen
 • Uitwerken user stories / Agile Requirements
 • SMART maken van requirements en prioriteren hiervan met MoSCoW
 • Stelt verbeteringen voor m.b.t. informatievoorziening
 • Beschrijft de Business Case inclusief kosten en baten
 • Ontwerpt nieuwe procesketens
 • Implementeert procesverbeteringen
 • Beschrijft de use cases (UML)
 • Inventariseert de business rules
 • Maakt het gegevensmodel (ERD)
 • Stelt de detail-specificaties op
 • Stemt gebruikersinterface (GUI) af
 • Vertaalt datamodel naar Oracle, MySQL of SQL-server
 • Kent de weg in DSDM, RUP en Agile
 • Treedt op als Product Owner bij software-ontwikkeling volgens Agile / Scrum

Geinteresseerd in het wat en waarom van business- en informatieanalyse?

Bel 06 - 53 644 701

Uitgevoerde opdrachten business- en informatieanalyse
Connexxion
Informatie analyse project Mobile First

Verantwoordlijk voor uitwerken van de product backlog en vormgeven testtraject van het project Mobile First. Dit project met Agile aanpak levert verbeterde actuele reisinformatie op voor de OV-reiziger die met Connexxion bussen reist. Voor het plannen van de Sprints en beheer van testbevindingen is JIRA gebruikt.

Koningin Wilhelmina Fonds
Invoering ERP / CRM

In de rol van Business Analist / Informatieanalist heeft Bijou Consulting meegewerkt aan het ontwerp, realisatie en invoering van een nieuw bedrijfsbrede ERP / CRM systeem. Het nieuwe op Exact Synergy en Exact Financials gebaseerde systeem ondersteunt de verschillende fondswervende activiteiten van KWF zoals de Nationale Collecte, Direct Mailings, TeleMarketing campagnes, Grote Gevers, Nalatenschappen, Loterij en Acties Derden (interface met www.staoptegenkanker.nl)

provincie Noord-Brabant
Faciliteren workshops

Organiseren en faciliteren diverse workshops met eindgebruikers en opdrachtgevers. Verkrijgen van een afgestemd en geprioriteerde programma van eisen voor vergaande ICT ondersteuning van het subsidieproces van de provincie.

provincie Noord-Brabant
Onderzoek Proces Management Tool

Inventariseren en analyse van de business requirements voor een nieuw software tool waarmee de provincie Noord-Brabant haar bedrijfsprocessen kan beschrijven. De eisen zijn samengevat in een vragenlijst die aan leveranciers is gestuurd. Naar aanleiding van de reacties uit deze markverkenning is een oplossingsrichting geadviseerd.

provincie Noord-Brabant
Studie rapportagecyclus projecten

Binnen de provincie Noord Brabant worden door de Bouwbureaus veel verschillende infrastructurele projecten gepland en uitgevoerd. Voor het sturen en verantwoorden van deze projecten is het verkrijgen van juiste en actuele informatie uit het gebruikte SAP systeem essentieel. In dat kader is een studie rond de financiële planning en rapportagecyclus van projecten uitgevoerd.

provincie Noord-Brabant
Informatie analyse geografische viewer

De provincie Noord -Brabant is vanuit haar rol verantwoordelijk voor het toetsen van de ruimtelijke plannen die zijn opgesteld door gemeenten. Voor het snel en eenvoudig kunnen beoordelen van deze plannen, wenst de provincie te beschikken over een nieuwe geografische viewer.

ASR / AMEV
Migratie verzekeringen ASR / AMEV

In het kader van het samengaan van Stad Rotterdam en AMEV verzekeringen (onderdelen Fortis) zijn twee ondersteunende applicaties samengevoegd. In overleg met de business is het basisontwerp met de requirements voor deze migratie opgesteld. Voor het overzetten van de data naar de Oracle database is het testtraject gecoördineerd en uitgevoerd.

De Telegraaf
Ontwerp verkoop-applicatie

Samen met eindgebruikers van de afdeling Oplage bij De Telegraaf is het marketing en verkoop proces geanalyseerd en een nieuwe, op Oracle gebaseerde applicatie ontworpen.

U zoekt een business analist / informatie analist?

Bel 06 - 53 644 701

Voor een goed begin!

Ga naar top